STATUT

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

przy parafii p. w. św. Ojca Pio
utworzonego w ramach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Zgodnie z § 22 i 23 Statutu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zatwierdzonego przez J. E. Ks. Bp Kazimierza Romaniuka w dniu 4 maja 2004 r., oraz w oparciu o „Wskazania duszpasterskie dla parafialnych zespołów Caritas” zaakceptowane przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski w dniu 3 grudnia 1999 r., nadaje się niniejszy statut Parafialnego Zespołu Caritas (PZC), dla jak najlepszego realizowania zadań miłosierdzia stojących przed każdym wiernym.

Rozdział I
Powołanie i siedziba

§ 1

1. Parafialny Zespół Caritas, zwany w dalszej części niniejszego statutu „PZC”, powołuje na wniosek proboszcza miejscowej parafii Dyrektor Caritas nadając nazwę „Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Ojca Pio w Warszawie”. Siedzibą PZC jest siedziba parafii.
2. O powołaniu PZC, Dyrektor Caritas informuje Biskupa Diecezjalnego.
3. PZC jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji.
4. PZC może zostać wyodrębniony podatkowo jako zorganizowana część parafii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

1. PZC korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej parafii przy której został powołany.
2. Obszarem działania PZC jest teren parafii, przy której został powołany. Dla skutecznego wykonywania misji i zadań PZC, za zgodą Dyrektora Caritas, możliwe jest rozszerzenie działalności poza obszar parafii.

Rozdział II
Misja i zadania

§ 3

1. Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
2. PZC, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji.
3. PZC koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

§ 4

1. Do zadań PZC należy w szczególności:
a) krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
b) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących,
c) pomoc społeczna;
d) ochrona i promocja zdrowia;
e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
g) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
h) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
j) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
k) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
l) promocja i organizacja wolontariatu;
m) podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Zadania te PZC realizuje w szczególności poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań PZC, za zgodą Dyrektora Caritas,
b) organizowanie pomocy doraznej,
c) prowadzenie formacji wiernych do działalności charytatywnej poprzez organizowanie spotkań, dni skupienia, rekolekcji, kursów i inne formy krzewienia miłości miłosiernej,
d) organizowanie i prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną,
e) organizowanie systematycznej formacji i kształcenie wolontariuszy,
3. PZC informuje Dyrektora Caritas o podjętej współpracy z innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie parafii i diecezji.
4. PZC po uzyskaniu aprobaty Dyrektora Caritas może podjąć współpracę:
a) z administracją publiczną,
b) z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej katolickiej tożsamości.

Rozdział III
Władze PZC i ich organizacja

§ 5

Władzami PZC są:
1) Przewodniczący,
2) Zarząd.

§ 6

1. Przewodniczącym PZC jest Proboszcz lub upoważniony pisemnie jego pełnomocnik, którym może być duchowny pracujący w parafii. O ustanowieniu pełnomocnika Proboszcz informuje Dyrektora Caritas.
2. Przewodniczący odpowiada za całokształt działalności PZC przed Biskupem Diecezjalnym oraz Dyrektorem Caritas.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
a) propagowanie misji i zadań PZC,
b) zatwierdzanie programów działalności,
c) powoływanie członków Zarządu,
d) nadzór nad działalnością PZC,
e) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu,
f) składanie wniosku na Walnym Zebraniu o odwołanie Zarządu,
4. W nadzwyczajnych sytuacjach, Przewodniczący PZC, działając w porozumieniu z Dyrektorem Caritas Diecezji, może samodzielnie odwołać Zarząd PZC lub poszczególnych jego członków.

§ 7

1. Zarząd PZC składa się z 3-5 osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz Wiceprezesa przy 5-osobowym składzie Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje Przewodniczący PZC i akceptuje Dyrektor Caritas.
3. Zarząd powoływany jest na trzyletnią kadencję. Członkowie Zarządu po upływie kadencji Zarządu mogą być ponownie wybrani na następna kadencję.
4. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję bez wynagrodzenia.
5. Prezes PZC zwołuje posiedzenia Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenie przynajmniej raz w miesiącu oraz zawsze ilekroć zachodzi potrzeba. W posiedzeniach ma prawo uczestniczenia Przewodniczący PZC.

§ 8

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością PZC,
b) rozporządzanie środkami materialnymi i finansami PZC w porozumieniu z Przewodniczącym,
c) współpraca z Caritas Diecezji,
d) przygotowanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego dla Caritas Diecezji.

§ 9

1. PZC reprezentuje Przewodniczący wraz z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.
2. Na wniosek Przewodniczącego Dyrektor Caritas może upoważnić do reprezentowania PZC Prezesa wraz, z przynajmniej jednym, członkiem Zarządu.

Rozdział IV
Członkostwo w PZC

§ 10

1. Członkami PZC mogą być osoby fizyczne lub prawne wspierające w sposób stały realizowanie misji PZC, powołane przez Przewodniczącego
2. Członkostwo w PZC dzieli się na:
a) zwyczajne – wolontariusze pracujący systematycznie dla realizacji misji Caritas, którzy złożyli deklarację członka zwyczajnego
b) wspierające – osoby fizyczne lub prawne deklarujące swoją stałą miesięczną ofiarę finansową na wsparcie realizacji misji Caritas.
3. Z PZC mogą współpracować wolontariusze, którzy nie są członkami PZC, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących pracy wolontariuszy.
4. Wszystkich wolontariuszy PZC obowiązuje w sumieniu tajemnica w odniesieniu do spraw i osób, którym pomagają.
5. Utrata członkostwa następuje w wyniku rezygnacji członka PZC lub decyzji Przewodniczącego podjętej na wniosek Zarządu PZC.

Rozdział V
środki materialne

§ 11

PZC czerpie potrzebne do prowadzenia działalności statutowej środki materialne w naturze i gotówce z różnych zródeł, a w szczególności:
a) dochodów z imprez (festyny, loterie, aukcje, zabawy),
b) ofiar pieniężnych i w naturze,
c) dotacji instytucji kościelnych i publicznych,
d) darowizn, spadków i zapisów,
e) funduszów parafialnych,
f) własnej działalności gospodarczej,
g) innych zródeł według praktyki parafialnej i diecezjalnej.

§ 12

1. PZC posiada odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki dla realizacji celów statutowych.
2. W karcie wzorów podpisów podpisy składają Przewodniczący i członkowie Zarządu PZC.
3. Do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku wymagany jest podpis Przewodniczącego i jednego z członków Zarządu PZC.

§ 13

1. PZC nie ma prawa zaciągania zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz zawierania innych umów, z zastrzeżeniem pkt 2, bez pisemnej zgody Dyrektora Caritas.
2. PZC ma prawo ubiegania się o dotacje na prowadzenie swojej działalności statutowej i zawieranie umów z tym związanych, w porozumieniu z Dyrektorem Caritas.
3. Podjęcie działalności gospodarczej przez PZC wymaga pisemnej zgody Dyrektora Caritas, który nadaje regulamin prowadzenia działalności gospodarczej przez PZC.

§ 14

1. Okresem sprawozdawczym PZC jest rok kalendarzowy.
2. W ciągu miesiąca od zakończenia roku sprawozdawczego PZC przesyła pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe do Caritas Diecezji.
3. Dyrektor Caritas lub osoba przez niego upoważniona, za zgodą Biskupa Ordynariusza, ma prawo kontroli majątku, dokumentacji i gospodarki finansowej PZC w każdym czasie.

Rozdział VI
Dokumentacja działalności

§ 15

1. PZC dokumentuje swoją działalność zgodnie z wytycznymi i wzorami przekazanymi przez Caritas Diecezji, a w szczególności poprzez:
a) prowadzenie kartotek osób potrzebujących,
b) ewidencję otrzymanych i przekazanych darów rzeczowych,
c) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej,
d) prowadzenie protokołów spotkań,
e) prowadzenie kroniki.
2. Dokumentacja PZC, z wyjątkiem § 15 pkt 1e), pozostaje w całości do wyłącznego wglądu Przewodniczącego i Zarządu PZC oraz Biskupa Diecezjalnego i Dyrektora Caritas lub ich upoważnionych przedstawicieli.
3. W przypadku realizowania przez PZC zadań zleconych przez administrację publiczną należy prowadzić dokumentację wymaganą przez zleceniodawcę. Dostęp do dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania przysługuje podmiotom wskazanym przez zleceniodawcę w umowie oraz podmiotom wymienionym w § 15 pkt 2.
4. Prowadzenie dokumentacji zawierającej dane osobowe wymaga szczególnego zachowania staranności i przestrzegania w tym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobowych zbieranych w ramach dokumentacji PZC powinien być ograniczony.
5. W przypadku prowadzenia przez PZC działalności gospodarczej należy spełnić wszystkie obowiązki nakładane przez odpowiednie przepisy prawa, zarówno przy jej podejmowaniu, jak też prowadzeniu.
6. Dokumentacja bieżąca i archiwalna PZC przechowywana jest w siedzibie parafii z zachowaniem przepisów dotyczących dokumentacji parafialnej.

§ 16

1. Prawo podpisywania umów przysługuje łącznie Przewodniczącemu i jednemu z członków Zarządu PZC, zgodnie z § 9 ust. 1 niniejszego Statutu.
2. Wszelkie pisma, dokumenty i informacje PZC wychodzące na zewnątrz wymagają podpisu Przewodniczącego i Prezesa PZC.

Rozdział VII
Formacja charytatywna i edukacja członków

§ 17

1. Członkowie PZC mają obowiązek troszczenia się o pogłębienie własnego życia religijnego oraz dokształcania się w dziedzinie pracy charytatywnej.
2. Przynajmniej raz w miesiącu powinny odbywać się spotkania członków PZC obejmujące:
a) formację religijną,
b) formację metodyczno-dydaktyczną,
c) sprawy organizacyjne.
3. Obowiązkiem członków zwyczajnych PZC jest uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych i szkoleniach organizowanych przez Caritas Diecezji w celu doskonalenia podejmowanej posługi miłosierdzia.

Rozdział VIII
Rozwiązanie PZC

§ 18

Rozwiązać PZC może Dyrektor Caritas za zgodą Biskupa Diecezjalnego:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Przewodniczącego PZC.

§ 19

W razie rozwiązania PZC jego środki materialne przechodzą na działalność charytatywną, zgodnie z decyzją o przeznaczeniu środków materialnych i finansowych podjętą przez Dyrektora Caritas.

Rozdział IX
Symbole i święta

§ 20

1. PZC używa pieczęci o treści „Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Ojca Pio w Warszawie” i logo Caritas składającego się z symbolu przedstawiającego równoramienny krzyż, uzupełniony potrójnymi falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta miedzy ramionami krzyża oraz napisu CARITAS stylizowanego na symbol serca, znajdującego się w centralnej części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się umieszczony centralnie napis CARITAS. Całość obramowana jest czerwonym konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy logo są monochromatyczne (jednokolorowe).
2. PZC ma prawo posługiwania się znakiem Caritas z zachowaniem odrębnych przepisów i zaleceń.
3. świętem patronalnym PZC jest święto Miłosierdzia Bożego.

Rozdział X
Przepisy końcowe

§ 21

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warszawa, dnia 5 marca 2006 r.